مجموعه زرین بلور شما را به خرید بهترین محصولات نبات دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

خرید پرده نبات عمده با بهترین قیمت

آنچه در این مقاله می خوانید...

استفاده از رنگ های مصنوعی در برخی از نبات هاقیمت روز خرید پرده نبات عمده

خرید پرده نبات برای بسیاری از افراد به صورت عمده صورت می گیرد. حتما شما نیز می دانید که در خرید های به صورت عمده، قیمت ها کاهش می یابند و با قیمت های خرید های خرد و کم متفاوت اند.
اگر شما هم به دنبال خرید عمده پرده نبات هستید، با زرین بلور در این مقاله همراه باشید.

استفاده از رنگ های مصنوعی در برخی از نبات ها

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ، ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻻزﻣﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎى ﺧﻮراﻛﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان از ﻳﻚ ﻃﺮف و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آنﻛﺎﻫﺶ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻋﺚ ورود اﻓﺰودﻧﻲﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪﭘﺮوﺳﻪﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ،  اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎﻳﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﮔﺎنﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرىﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ رﻧﮓ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﮔﻮﻳﺎى اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ رﻧﮓ ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ در ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاﻳﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. درﻣﻄﺎﻟﻌﻪاى در ﺣﻴﺪرآﺑﺎد ﻫﻨﺪ ٤٨% از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮى و ٥١% از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺣﺎوى ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آن در ﮔﺮوه ﺷﻴﺮﻳﻨﺠﺎت (٦١%) ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ را دوﻣﻴﻦ رﻧﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﺑﺮزﻳﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﻧﮓ آﻟﻮرا رد، ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ ﺑﺎﺷﻴﻮع (٨٤/٦%) در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .
در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻲ ﺷﻴﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺜﺮت ﻣﺼﺮف رﻧﮓ ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﺟﺎت در اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ رﻧﮓ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاى در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
امروزه در ایران ما هم برای تهیه برخی از نبات ها از رنگ تارتارازین استفاده می شود که هنگام خرید نبات باید به این مسئله توجه نمایید.

قیمت روز خرید پرده نبات عمده

با توجه به نوسانات زیاد بازار در این روز ها، اگر به دنبال خرید عمده پرده نبات هستید و نیاز به اطلاع از قیمت آن دارید، می توانید با واحد فروش ما تماس بگیرید و سپس سفارش خرید خود را ثبت کنید.

 

سجاد طالبی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه زرین بلور شما را به خرید بهترین محصولات نبات دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Call Now Buttonتماس بگیرید