مجموعه زرین بلور شما را به خرید بهترین محصولات نبات دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

فروش انواع نبات با بهترین قیمت

آنچه در این مقاله می خوانید...

آیا نبات رنگ شده برای سلامتی مضر است ؟خرید مطمئن انواع نبات از فروشگاه معتبر

تخصص ما در زرین بلور، فروش انواع نبات با بهترین قیمت است. در بازار، فروش انواع نبات با قیمت های مختلفی صورت می گیرد. اما سوال اینجاست که آیا همه انواع نبات که در بازار وجود دارند، سالم هستند؟
برای پیدا کردن پاسخ این سوال، با زرین بلور در این مقاله تخصصی همراه باشید.

آیا نبات رنگ شده برای سلامتی مضر است ؟

یکی از پر فروش ترین انواع نبات در بازار، نبات زعفرانی است. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎى اﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه زﻋﻔﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻى زﻋﻔﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻘﻠﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﻓﺰودن رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺟﺎى آن در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎرى از رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدى، ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪارى در ﺣﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر، رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﻧﮓﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﺶ از رﻧﮓﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروى آﻣﺮﻳﻜا ، ﻣﺼﺮف رﻧﮓﻫﺎى ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺎل ٢٠١٠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ١٩٥٥ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ، اﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، ﻧﮕﺮانﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮى ﺑﺮاى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻮردآﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎى ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ ارﮔﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن در

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، رﻧﮓﻫﺎى داراى ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آزو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ روده ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻣﻴﻦﻫﺎى آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدردﻫﺎى ﻣﻤﺘﺪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﭘﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﺳﻢ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ واﻛﻨﺶﻫﺎى آﻟﺮژﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ.
رﻧﮓ زرد ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ (E102) ﻳﻚ ﻣﻮﻧﻮآزو ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻨﺎدى، آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ، ژﻟﻪﻫﺎ، آبﻧﺒﺎتﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاد داروﻳﻲ و آراﻳﺸﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ، ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ ﭘﺲ ازرﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ آﻟﻮرا ﭘﺮ ﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ رﻧﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﻧﮓ زرد ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ از ﮔﺮوه رﻧﮓﻫﺎى آزو ﺑﻮده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق را در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ، در ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ داروﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺰودﻧﻲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﺗﺸﺪﻳﺪ واﻛﻨﺶﻫﺎىﻧﺎﺷﻲازﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻢ در اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻮد . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﺗﺎرﺗﺎرازﻳﻦ٠ ﺗﺎ ٥/٧ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﻪ ازا ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲﺑﺎشد.
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان اﻳﻦ رﻧﮓ ﺟﺰ رﻧﮓﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار در ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻى زﻋﻔﺮان ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رﻧﮓ را در ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻋﻔﺮاﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ در دو آب ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎت و ﭘﻮﻟﻜﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳت.

خرید مطمئن انواع نبات از فروشگاه معتبر

آیا می دانستید شما می توانید نبات بدون تارتارازین و سالم را به راحتی و با یک تماس از مجموعه زرین بلور خریداری نمایید؟
فقط یک تماس ساده کافیست تا سفارش خود را ثبت کنید و در کمترین زمان ممکن آن را تحویل بگیرید.
در صورتی که هرگونه سوال یا ابهام در این مورد داشتید، می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

سجاد طالبی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه زرین بلور شما را به خرید بهترین محصولات نبات دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Call Now Buttonتماس بگیرید